Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per poder canalitzar-ho cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones i entitats de l'economia social i solidària. L'entitat és propietat de tots els seus socis i sòcies que s'autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creguin en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d'economia social i solidària.

Poden estalviar a Coop57 persones físiques en forma de socis o sòcies col·laboradores i persones jurídiques en forma d'entitats sòcies col·laboradores o entitats sòcies de serveis.

Poden rebre finançament de Coop57 totes aquelles entitats pertanyents a l'economia social i solidària que siguin sòcies de serveis de Coop57.

Poden ser sòcies de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d'inserció i altres entitats de l'economia social i solidària que facin una activitat econòmica de forma autònoma sobre la base de criteris de democràcia econòmica. Que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57 i que, en la base de la seva activitat, generin impactes positius i/o aportin valor afegit al conjunt de la societat.

Les finances ètiques neixen des dels moviments socials, pacifistes i ecologistes, per donar resposta a la inquietud de moltes persones, empreses i entitats que no volien veure com els seus diners estaven vinculats al foment d'activitats contra les quals lluitaven. Les finances ètiques, doncs, neixen de la idea de: “amb els meus diners no” per més endavant incorporar la idea “amb els meus diners sí” i fomentar l'aparició d'entitats que utilitzessin eines financeres per a un desenvolupament positiu de la societat.

Les finances ètiques basen la seva força en la seva senzillesa. Alguna cosa tan simple com incorporar l'ètica al conjunt de les decisions diàries d'estalvi i inversió.

Aquesta visió canvia completament les motivacions, objectius i accents de la intermediació financera respecte a la banca tradicional. La intermediació financera entesa com a eina al servei de les persones i mai com una eina simplement de negoci. Es tracta de rescatar el valor social dels diners.

Els estalvis que es dipositen a Coop57 serviran, exclusivament, per a concedir préstecs a les entitats sòcies de serveis de Coop57. Aquestes entitats són projectes basats en els principis de l'economia social i solidària i que, per a esdevenir sòcies de serveis de Coop57, han superat una rigorosa avaluació ètica i social analitzant que siguin projectes que aporten algun tipus de valor afegit al conjunt de la societat.

Un cop l'entitat és sòcia de serveis de la cooperativa és quan pot accedir a finançament. En el cas que l'entitat així ho sol·liciti es farà, aleshores, una avaluació tècnica i financera de la viabilitat del projecte per a rebre aquell finançament.

Els projectes finançats s'orienten a la generació de llocs de treball estables i de qualitat en models cooperatius, iniciatives d'inserció sociolaboral, projectes dels moviments socials, atenció a les persones i a col·lectius vulnerables, sostenibilitat i medi ambient, agroecologia, comercialització justa, desenvolupament comunitari, cultura i educació, models que fomentin un aprofundiment democràtic i participatiu o l'associacionisme de base, entre molts d'altres.

En definitiva, projectes que ajuden a fer caminar la nostra economia i la nostra societat cap a realitats més justes, equitatives i, sobretot, més humanes.

Préstecs a mitjà i llarg termini per a la creació, consolidació i/o creixement de l'entitat:

Préstecs d'inversió: Són préstecs per finançar projectes i/o inversions en immobilitzat. Es tracta de préstecs que l'entitat receptora necessita per fer qualsevol mena d'inversió o millora en la seva entitat. Seria el préstec estàndard tal com l'entenem.

Préstecs a curt termini per a la resolució de necessitats de liquiditat de l'entitat:
• Finançament de Circulant: Productes de finançament de circulant orientats a facilitar operacions a curt termini per resoldre necessitats de liquiditat. S'articula en format de pòlissa de crèdit.
• Avançament de subvencions i endossament de factures: Són crèdits per avançar l'import de subvencions o factures d'entitats sòcies amb organismes públics. Sempre es fa sobre la base de subvencions o convenis ja concedits o prestacions de serveis contractats on el pagament encara no s'ha efectuat.

Préstecs relacionats amb l'habitatge:
Finançament relacionat amb models d'habitatge cooperatius amb règim de cessió d'ús i adquisició de locals d'entitats sòcies.

Els orígens de Coop57 es remunten a la lluita dels treballadors de l'Editorial Bruguera. Quan l'editorial va tancar en 1986, i després d'un llarg procediment judicial, al 1989 un grup de 80 antics treballadors va crear un fons col·lectiu amb part de les indemnitzacions rebudes. Aquest fons es va dividir en 3 parts: una es va destinar a una altra lluita obrera (al Sindicat d'Obrers del Camp d'Andalusia), una altra es va dedicar a la solidaritat internacionalista (es va enviar a Nicaragua) i amb la resta, uns 30 milions de pessetes (178.000 euros), es va crear un fons per finançar projectes autogestionats de creació de llocs de treball. Aquest fons és l'origen de Coop57, creat el 19 de juny de 1995.

En un inici, el seu desenvolupament va ser molt vinculat amb el cooperativisme de treball associat, però progressivament va ampliar la seva base social a altres tipus d'entitats de l'economia social i solidària. Paral·lelament, va anar creixent, també, la seva base de socis i sòcies col·laboradores. A partir de 2005 Coop57 va posar en pràctica un creixement en xarxa arran de l'interès que havia despertat aquest experiment en altres territoris.

 

 

Coop57 té els seus recursos en dos grans blocs:

El primer bloc es conforma pels diners concedits, en forma de préstecs, a les entitats sòcies.

El segon bloc són els diners que no es tenen concedits en forma de préstecs.

Donada la seva condició jurídica, Coop57 només pot dipositar els seus recursos en institucions financeres regulades. Segons els nostres acords interns, els excedents de recursos només poden estar dipositats en productes senzills (comptes corrents i dipòsits a curt termini) a entitats financeres cooperatives. En concret a Laboral Kutxa, Caixa d'Enginyers, Bantierra, Caja Rural Galega, Caixa de Guissona i diferents caixes rurals locals. També treballem amb les entitats financeres ètiques cooperatives del nostre entorn, tals com Oikocredit i Fiare Banca Etica.

La primera condició per a poder demanar un préstec és ser entitat sòcia de serveis de Coop57, per la qual cosa s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

3) Posteriorment a la reunió, la Comissió Social emet un informe que pot ser favorable o no. Aquest informe es passa al Consell de Secció i posteriorment al Consell Rector, que finalment resol la sol·licitud d'incorporació amb tota la informació disponible.

4) Una vegada l'entitat ha estat admesa com a sòcia, ha de fer una aportació al capital social de Coop57 de 901,52 euros i abonar 98,48 euros com a despeses d'incorporació.

5) Si l'entitat sol·licita algun dels serveis financers, és la Comissió Tècnica la que demana les informacions pertinents per valorar la idoneïtat de la petició.

Si l’entitat esdevé sòcia de serveis, pot accedir a finançament i sol·licitar-ho posant-se en contacte amb la seva secció territorial, on es detallarien les condicions i documentació necessària per a treballar aquesta petició.

En algunes ocasions, tant el procés social com l’econòmic es poden treballar en paral·lel.

L'objectiu principal de Coop57 és la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat. Coop57 s'entén a sí mateixa com una eina al servei dels seus socis i sòcies i al servei d'aquesta transformació social. Coop57, per si sola, no podrà transformar la societat. Els diners per si sols, tampoc podran transformar la societat. Seran les entitats, grups, col·lectius i persones que treballen per a aquesta transformació social les que podran incidir a modificar la realitat i millorar la situació del conjunt de la societat.

Es busca convertir l'estalvi recollit en crèdit transformador per ajudar, des del punt de vista financer, a que aquells projectes que aporten un valor afegit a la nostra societat puguin seguir desenvolupant la seva tasca.

Coop57 duu a terme una activitat financera entre les seves sòcies com a cooperativa de serveis. No és un banc i, per tant, no disposa de la cobertura del fons de garantia de dipòsits del Banc d’Espanya.  Els diners aportats per les sòcies, incloses les col·laboradores, ho són en concepte de capital social i, per tant, responen de la bona marxa de la cooperativa.

Així, no està sotmesa a regulació bancària. El que es fa, en comptes d’això, és autoregular-se, de manera col·lectiva i democràtica, seguint els criteris propis que es consideren més adequats. En aquest sentit, les aportacions, que no estan garantides, estan subjectes a una bateria de mesures per tal de poder garantir aquestes aportacions dels socis i sòcies col·laboradores.

Per enfortir la seva solvència Coop57 adopta diverses mesures internes:

 • Destina els seus excedents a reserves. No es reparteixen beneficis sinó que es destinen totes a reforçar la solvència del projecte
 • Exigeix a les entitats que reben finançament que facin aportacions addicionals al capital social per nodrir un fons solidari per garantir els préstecs
 • Dota el màxim possible per a provisions (aquells diners que reserves per fer front a possibles eventualitats) per a possibles impagats
 • Acota el límit màxim de préstec que pot rebre una entitat sòcia i, així, distribueix el risc (com a màxim, una entitat no pot rebre en préstecs més del 2% dels recursos de què disposa Coop57)

El nostre percentatge d’impagaments és molt baix (al voltant del 2%) i amb les provisions que cada any es van dotant és suficient per fer-hi front. Per tant, hi ha una sèrie de garanties que, fins ara, no hem utilitzat, com les reserves voluntàries, les obligatòries, el fons de garantia de préstecs, el fons fundacional, fons propis, etc.

Totes aquestes mesures van encaminades a poder garantir al màxim les aportacions dels socis i sòcies de Coop57.

Per concedir un préstec, Coop57 demana determinades garanties a l'entitat que sol·licita el suport financer i, si escau, avals de tipus personal i no patrimonial a les persones que exerceixen com a avaladores de la sol·licitud. Es promou, per tant, que l'entitat que rep aquest suport i les persones que l'integren es responsabilitzin dels diners rebuts.

La garantia sempre és mancomunada, és a dir, dividida proporcionalment entre totes les persones avaladores, a diferència de les entitats convencionals que exigeixen avals solidaris (cada avaladora respon de la totalitat de l'import del crèdit).

A més a més dels avals personals mancomunats, també existeix un fons de garantia de préstecs que es va nodrint amb les aportacions que fan les entitats que reben finançament. Aquest fons ha de servir per fer front a eventuals impagaments.

Finalment, hi ha establert un acord de col·laboració amb la societat de garantia recíproca, ELKARGI, per avalar part dels préstecs i així facilitar més l'accés al crèdit de les entitats sòcies.

Més informació: Garanties pels préstecs

Coop57 regeix la seva activitat basada en els següents principis:

 • Principis de les finances ètiques
 • Principis cooperatius
 • Crèdit al servei de la transformació social
 • Democràcia i autogestió
 • Intercooperació i mercat social
 • Caràcter col·lectiu
 • Confiança
 • Perspectiva feminista
 • Una economia transformadora arrelada al territori
 • Transparència

Més info: https://coop57.coop/ca/informacion/principis-%C3%A8tics

Coop57 no és un banc i com a tal no ofereix serveis bancaris (targetes, comptes corrents, domiciliacions, etcètera). L'estalvi a Coop57 es fa en forma d'aportacions al capital social de la cooperativa, atorgant així, la condició de sòcia de la cooperativa.

Aportacions obligatòries al capital social: Per esdevenir sòcia col·laboradora s'ha de fer una aportació mínima obligatòria de 300 euros al capital social de Coop57.

Aportacions voluntàries al capital social: Si es volen aportar més de 300 euros, la resta de l'aportació és considerada aportació voluntària al capital social de Coop57. Les aportacions voluntàries, a diferència de les obligatòries, són les que es destinen a la concessió de préstecs i tenen una remuneració econòmica associada que anualment es decideix en assemblea.

Totes les aportacions (la voluntària i l'obligatòria) estan a nom de l'entitat o persona sòcia i es poden recuperar en el moment que es necessitin.

Una vegada esgotades totes les possibilitats, i en cas que l'entitat no mostrés gens d'interès per retornar els diners, Coop57, en defensa dels drets i deures de les entitats sòcies i les persones sòcies col·laboradores, exerciria les accions legals oportunes.

Si l'entitat no pogués retornar el préstec, sense que hi hagi cap mena de mala fe i esgotades totes les opcions, es convocaria a les avaladores que mancomunadament haurien garantit el préstec, perquè complissin el seu compromís. Es buscaria oferir-los condicions de devolució que els fossin favorables, fraccionant el pagament i sense aplicar cap mena de sobrecàrrec o comissió.

Existeix una aportació mínima obligatòria que es demana a totes les persones o entitats que volen estalviar a Coop57 de 300 euros. Aquesta aportació mínima pertany al capital social obligatori i, per tant, forma part dels fons propis de Coop57. No es tracta de cap quota, ni de cap despesa, o quelcom a fons perdut, sinó que és un saldo mínim que es demana a tothom per a poder ser persona sòcia de la cooperativa. És a dir, totes les persones o entitats sòcies col·laboradores, tenen com a mínim 300 euros dipositats a Coop57.

A més a més, hi ha persones que volen aportar més de 300 euros. L'aportació que va més enllà d'aquests primers 300 euros són aportacions al capital social voluntari de Coop57. L’import màxim, actualment, és de 300.000 euros.

No. Coop57 no ofereix préstecs personals a persones particulars.

Primerament perquè jurídicament no podria, ja que el fet de ser cooperativa de serveis financers impedeix la prestació de serveis financers a persones físiques: la llei ho limita a persones jurídiques.

Igualment, però, Coop57 creu en formes col·lectives d’organització i, per tant, la seva preferència és fomentar models col·lectius i associatius (cooperatives, associacions, fundacions, etc.).

Coop57 porta a terme, com a activitat principal, el finançament de projectes d’economia social i solidària que contribueixin a la construcció d’una economia transformadora i al servei de les persones. Poden rebre finançament de Coop57 aquelles entitats sòcies de serveis de la cooperativa. Per a esdevenir sòcies de serveis existeix un procés d’avaluació social on s’analitza si els criteris, principis i valors de l’entitat són coincidents amb els que té Coop57. En aquest cas, l'entitat sòcia de serveis podrà accedir als diferents serveis de finançament.

I per poder concedir aquests préstecs, la nostra cooperativa necessita dotar-se de capital. Per aconseguir-lo, Coop57 interpel·la al conjunt de la societat perquè destini els seus estalvis com a capital social de la cooperativa. Aquesta figura és la de la persona sòcia col·laboradora, que permet aportar estalvi a Coop57. Les persones que són sòcies col·laboradores no poden sol·licitar finançament, ja que això només ho podem fer a formes jurídiques de l’economia social i solidària, sòcies de serveis de Coop57.

 

Les aportacions de les persones sòcies col·laboradores es divideixen entre l'aportació mínima obligatòria (300 euros) i la resta de l'aportació, que té caràcter voluntari.

El termini de les aportacions és de caràcter indefinit fins que es manifesti el contrari. L'aportació obligatòria forma part dels fons propis de Coop57. Per tant, no estaran subjectes a remuneració i la seva devolució ha de ser aprovada pel Consell Rector. La resta de l'aportació, en cas que hi hagi, forma part del capital social voluntari; per tant, estarà subjecta a la remuneració establerta i la seva devolució serà de caràcter immediat.

La quantitat de la remuneració es fixa cada any en l'Assemblea General de manera democràtica i col·lectiva.

Per saber el percentatge de remuneració vigent, consulta les condicions en aquesta pàgina.

Coop57 ofereix serveis financers a les seves entitats, sòcies de serveis, intentant que s'entengui en un marc de solidaritat i ajuda mútua.

Es volen fomentar les següents característiques:

• El crèdit a Coop57 s'entén com una eina que, ben orientada, contribueix a la transformació social en positiu. No s'entén com una finalitat per generar guanys econòmics
• Els préstecs, igual que tota la relació entre Coop57 i les seves persones sòcies, es basen en la confiança i en el respecte mutu
• El sistema de garanties per als préstecs concedits respon, també, al principi de confiança a través dels avals personals mancomunats
• La flexibilitat i adaptabilitat dels serveis financers a les necessitats de cada cas: es buscaran les solucions que puguin beneficiar la viabilitat del projecte
• No s'incorren en despeses tals com a comissions d'obertura, comissions d'estudi, despeses de notaria, entre altres. No es vol augmentar els costos financers que han d'assumir les entitats amb despeses que es consideren prescindibles. L'objectiu és que totes les entitats sòcies que necessitin finançament, puguin accedir-hi
• Els préstecs els avalua la Comissió Tècnica de cada secció territorial
• Coop57 té com a objectiu essencial el suport financer a projectes amb un alt contingut social. El seu fracàs també és el nostre
• Sempre s'actuarà amb rigor i responsabilitat enfront de les persones sòcies col·laboradores que aporten recursos econòmics a la cooperativa

La funció principal de Coop57 és captar recursos econòmics de la societat per tenir capacitat de dirigir-los cap al finançament de projectes transformadors d'economia social i solidària. La pràctica totalitat d'aquests recursos provenen de persones individuals que decideixen aportar els seus estalvis al capital social de la cooperativa.

Això significa que les persones individuals poden participar fent-se sòcia col·laboradora i fent aportacions econòmiques al capital social de Coop57. Els socis i les sòcies col·laboradores són, bàsicament, persones que creuen en el projecte de Coop57 i volen que els seus diners serveixin per finançar projectes coherents amb els seus criteris ètics i socials.

A més a més de la seva aportació econòmica, les persones sòcies col·laboradores poden participar en les assemblees, i triar o ser triats pels òrgans socials. També reben informació sobre el destí dels seus recursos, aplicant el principi de transparència.

Per recuperar l'aportació de Coop57 s'ha de sol·licitar posant-se en contacte amb la secció territorial que et pertoca. No existeix cap mena de període mínim de permanència per a les aportacions de diners que es fan a Coop57. Es poden recuperar en qualsevol moment que es desitgi sense cap cost, comissió o penalització.

Tot i això, hi ha una diferència de procediment entre la part voluntària i la part obligatòria, si es desitja recuperar la totalitat de l'aportació.

Per explicar-ho usem un exemple:
Una persona té una aportació de 2.000 euros a Coop57. D'aquests 2.000 euros, hi ha 300 euros que es consideren aportació obligatòria i 1.700 euros que es consideren aportació voluntària. 

La persona sòcia desitja una devolució parcial de la seva aportació: En aquest cas, per exemple, es demana la devolució de 500 euros. La seva devolució tindria caràcter immediat i la persona seguiria sent sòcia, amb una aportació total de 1.500 euros (300 euros d’aportació obligatòria i 1.200 euros d’aportació voluntària).

La persona sòcia desitja una devolució total de la seva aportació: Dels 2.000 euros, 1.700 euros es retornen amb caràcter immediat. Dels 300 restants, a causa que la seva devolució implica causar baixa com a sòcia de la cooperativa i aquest capital és considerat aportació obligatòria, la seva devolució ha de ser aprovada i autoritzada per part del Consell Rector, que es reuneix mensualment. D'aquesta manera, i depenent de la data de reunió del Consell Rector, la devolució pot trigar alguns dies, mai excedint el termini d'un mes, per a recuperar els 300 euros de l’aportació obligatòria.

Les sol·licituds de préstecs són analitzades per la Comissió Tècnica. La seva funció és valorar que els projectes siguin viables i puguin afrontar la devolució del préstec. Les seves integrants són persones vinculades a l'economia social i solidària i amb coneixements econòmics i financers, però independents de l'estructura tècnica laboral de Coop57.

La Comissió Tècnica elabora un informe, que pot ser favorable o negatiu, per al Consell de Secció, que és l'òrgan de cada secció territorial que té la responsabilitat de decidir la concessió dels préstecs.

Ser soci o sòcia col·laboradora de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

El fet de convertir-se en sòcia de Coop57 confereix una sèrie de drets que es poden classificar en tres tipologies: 

 • Drets polítics i de participació: Les persones sòcies de Coop57 poden participar, amb veu i vot, en les assemblees i decidir les línies d'actuació de Coop57 i amb quins criteris ètics i socials s'actua. Els vots es ponderen independentment del capital aportat.
 • Drets econòmics: Les aportacions d'estalvi voluntàries estan subjectes a una remuneració econòmica que anualment fixa l'assemblea general de Coop57 sobre la base d'un procés col·lectiu i democràtic.
 • Dret a la informació: Tots els socis i sòcies reben informació periòdica dels préstecs que es concedeixen, l'estat econòmic de la cooperativa, l'activitat social i altres informacions rellevants sobre les activitats de Coop57.

Coop57 té la vocació de pertànyer a totes aquelles persones i entitats que vulguin contribuir al canvi social i econòmic del nostre entorn. Una eina financera en mans de la societat, propietat de tots els seus socis i sòcies. Per tant, si creix la base social, es podrà incidir més i millor en l’establiment de nous models econòmics que puguin transformar la societat cap a realitats pensades des dels criteris de l’economia transformadora i al servei de la majoria.

Sí. Com a sòcia de Coop57 es poden fer noves aportacions i/o sol·licitar devolucions sempre que es vulgui. Ara bé, cal tenir en compte que, sense que existeixi una limitació en la quantitat de moviments, Coop57 és un espai d’estalvi i no un lloc per a tenir-hi una operativa quotidiana. Per tant, no ha de tenir aquest ús.

Sí. Coop57 és una cooperativa i com a tal opera, exclusivament, amb les seves persones sòcies. La figura del client no existeix a Coop57 i així, tothom que es relaciona a Coop57 ho fa des de la posició d'entitat o persona sòcia.

Per tant, per accedir al finançament s’ha de ser prèviament entitat sòcia de serveis de Coop57.

Però aquest fet, lluny de considerar-ho una limitació, es considera una riquesa i una oportunitat per a crear eines comunitàries que permetin avançar cap a l’aprofundiment de models solidaris de democràcia econòmica i propietat col·lectiva.

Ser sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

 

Coop57 s'organitza d'acord amb un principi fonamental: la proximitat a la base social d'economia solidària i a les seves necessitats financeres. Aquesta proximitat és el que permet donar un bon servei i avaluar correctament els projectes que necessiten finançament, més enllà dels criteris de riscos que utilitzen les entitats financeres convencionals. Així mateix, ens permet ser molt imaginatius a adequar els serveis financers a cada necessitat concreta.

Per evitar que en créixer es perdi aquesta proximitat, Coop57 ha posat en pràctica un model de desenvolupament en xarxa mitjançant la creació de seccions territorials i el creixement horitzontal. Actualment existeixen seccions territorials a Andalucía, Aragón, Asturies, Catalunya, Euskal Herria, Galiza i Madrid. A més, existeixen grups promotors a País Valencià i Mallorca.

Les característiques d'aquest creixement en xarxa són:

 • L'existència d'una sola entitat jurídica, que aplica els mateixos principis ètics i socials, i els criteris de valoració.
 • La capacitat de cada territori d'autogestionar la seva base social i la seva activitat: admissió de sòcies, valoració de projectes, concessió de préstecs...
 • Totes les persones i entitats sòcies participen directament i de forma universal en l’assemblea de la seva secció territorial. De cada assemblea territorial, en funció del nombre de socis i sòcies, emanen unes persones i entitats representants. Són encarregades de traslladar els acords presos des de cadascuna de les assemblees de secció fins a l’assemblea general. Es conforma així un model de presa de decisions de baix cap a dalt.
 • Els recursos econòmics que es capten a cada territori es destinen, prioritàriament, a finançar projectes del mateix territori. S'estableix, però, solidaritat interterritorial: en cas que un territori tingui peticions de préstecs que superin els seus recursos, pot demanar la solidaritat d'altres territoris que disposin de diners en excedent.
 • Es comparteixen els serveis comuns de Coop57, situats a Barcelona.

No. Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris i com a tal, no és un banc. No tenim fitxa bancària ni estem regulats pel banc central. Això implica que no podem oferir serveis de banca comercial i per tant, no podem oferir comptes corrents, ni domiciliacions, ni transferències a tercers, targetes de crèdit/dèbit, etc. En definitiva, no podem oferir operativa bancària.

El que fem a Coop57 és captar recursos econòmics per poder finançar l'economia social i solidària amb l'objectiu de fomentar una transformació social en positiu. Per tant, les persones que tenen diners a Coop57 ho fan en forma d'aportació al capital social de la cooperativa i, malgrat que es poden fer noves aportacions i/o sol·licitar devolucions sempre que es vulgui, s'ha d'interpretar més aviat com un espai d'estalvi que no un compte on tenir operativa quotidiana.

Per convertir-se en entitat sòcia de serveis de Coop57 s'han de seguir els següents passos:

1) L'entitat ha d'omplir la sol·licitud d'alta com a sòcia i un qüestionari social. La finalitat d'aquest qüestionari és que Coop57 tingui elements per valorar els aspectes generals de l'entitat.

2) Una vegada l'entitat ha retornat el qüestionari ple, la Comissió Social concerta una reunió amb l'entitat per aprofundir sobre els aspectes que tracta el qüestionari i poder conèixer de primera mà l'organització.

3) Posteriorment a la reunió, la Comissió Social emet un informe que pot ser favorable o no. Aquest informe es passa al Consell de Secció i posteriorment al Consell Rector, que finalment resol la sol·licitud d'incorporació, amb tota la informació disponible.

4) Una vegada l'entitat ha estat admesa com a sòcia, ha de fer una aportació al capital social de Coop57 de 901,52 euros i abonar 98,48 euros com a despeses d'incorporació.

5) Si l'entitat sol·licita algun dels serveis financers, és la Comissió Tècnica la que demana les informacions pertinents per valorar la idoneïtat de la petició.

Coop57 és una cooperativa i per tant les seves decisions es prenen de forma col·lectiva i democràtica. S'organitza per seccions territorials i existeixen òrgans de decisió a dues escales: en l'àmbit general i a l'àmbit de la secció territorial.

Àmbit general:

L'Assemblea General és l'òrgan de decisió màxim de la cooperativa. Entre altres funcions, escull el Consell Rector, aprova els comptes i el pla de treball, i decideix les línies estratègiques de la cooperativa, els criteris ètics i els preus. Està conformada per una delegació de sòcies que emanen de totes les seccions territorials.

El Consell Rector és l'òrgan social de representació i govern de la cooperativa. És l'òrgan encarregat de l'aplicació del pla de treball aprovat en assemblea i aprova la incorporació de noves sòcies de Coop57, entre altres tasques.

Àmbit de secció territorial

L'assemblea de secció és l'òrgan sobirà de cada secció i nomena el seu Consell de Secció. És l'espai de participació directa de totes les persones i entitats sòcies de la cooperativa. Les seves deliberacions i decisions es traslladen a l'Assemblea General.

El Consell de Secció és l'òrgan de representació, govern i gestió de la secció territorial. És escollit per totes les persones i entitats sòcies de la seva secció territorial. Entre altres tasques, aprova la concessió de nous préstecs i proposa al Consell Rector la incorporació de noves sòcies.

Sí. Coop57 és una cooperativa i com a tal opera, estrictament, amb les seves persones sòcies. La figura del client, en sentit estricte, no existeix a Coop57 i així, tothom que es relaciona amb la cooperativa ho fa des de la posició de soci o sòcia. Per tant, per poder estalviar a Coop57 s’ha de ser sòcia col·laboradora de Coop57.

Però aquest fet, lluny de considerar-ho una limitació es considera una riquesa i una oportunitat per a crear eines comunitàries i aprofundir en models solidaris de democràcia econòmica i propietat col·lectiva.

Ser soci o sòcia de Coop57 significa pertànyer a una xarxa de persones i entitats que treballa col·lectivament per fomentar altres models econòmics i socials. Significa exercir la sobirania econòmica i posar en pràctica models financers que tinguin en compte les persones, l'entorn i el territori en comptes de la maximització de beneficis.

Una de les principals característiques i voluntats de Coop57 és ser àgil i flexible a l'hora de concedir finançament.

El procediment per a obtenir finançament s’intenta que sigui en el menor temps possible. Sempre respectant, però, els processos establerts a Coop57 per a tots els casos.

Depenent de si l’entitat és sòcia de serveis o no en el moment de demanar la sol·licitud, es poden generar variacions en els temps.

Si l’entitat no és sòcia de serveis, per tal de poder accedir a finançament el primer que ha de fer és sol·licitar l'alta com a sòcia.

Tant les altes de noves entitats com les noves sol·licituds de finançament les aprova el Consell de Secció de cada territori, que es reuneix mensualment.

Qui porta a terme l’anàlisi social i l’econòmic són les Comissions Socials i Tècniques, que també es reuneixen mensualment.

Per tant, depenent de quan s’iniciïn els tràmits, en casos normals es pot resoldre una sol·licitud de finançament:

 • per entitats sòcies, en menys d’un mes
 • per entitats que s'han d'incorporar com a sòcies, en un o dos mesos

Podeu veure el nombre de sòcies i la seva distribució territorial seguint l'enllaç: https://coop57.coop/ca/informacion/coop57-en-xifres

Per convertir-se en soci o sòcia col·laboradora de Coop57 s'ha d'omplir un formulari per sol·licitar l'alta:

Formulari d'alta com a soci o sòcia col·laboradora

Un cop s'hagi rebut el formulari i s'hagi fet el pagament, enviarem el contracte al domicili indicat.

També es pot sol·licitar l'alta per correu electrònic o dirigint-se, físicament, a les seus de Coop57. Per consultar les dades de contacte, visita aquest enllaç.

Pots veure el volum de recursos econòmics gestionats per Coop57 seguint l'enllaç: https://coop57.coop/ca/informacion/xifres-econ%C3%B2miques

Sí. Per fer consultes o operacions existeix una oficina virtual: https://coop57.net/

L'oficina virtual és un servei a la disposició de les sòcies de Coop57 on fer consultes i operacions. L'objectiu és agilitzar i facilitar els diferents processos i operativa per a totes les sòcies.

A l'oficina virtual es pot: 

 • Consultar l'estat del compte
 • Consultar l'històric de moviments
 • Fer noves aportacions
 • Sol·licitar devolucions
 • Tramitar l'alta i/o baixa d'aportacions periòdiques
 • Actualitzar dades de contacte
 • Consultar la informació fiscal sobre les remuneracions a les aportacions
 • Fer altres consultes

Si ja ets sòcia de Coop57 i no tens usuari/a, pots demanar-lo a través d'aquest formulari